click here

   V tejto časti, sa pokúsime stručne zodpovedať na najčastejšie otázky objednávateľov týkajúce sa výkonu znaleckej (súdno znaleckej) činnosti.

 

Čo je úlohou znalca v odbore Elektrotechnika, Ekonómia a manažment a Ekonomika a riadenie podnikov?

- Úlohou znalca (fyzickej, alebo právnickej osoby) je predovšetkým expertne zodpovedať na rôzne odborné otázky zadané objednávateľom znaleckého úkonu. V prípade znaleckej organizácie v odbore Elektrotechnika (vo vymedzenom rozsahu elektrotechnických zariadení ktorý zodpovedá odvetviam, v ktorých je znalecká organizácia zapísaná) je možné klásť najrôznejšie otázky súvisiace s technickým stavom a prevádzkou daného zariadenia, otázky zistenia príčin disfunkcií či defektov rôznych zariadení, otázky preskúmania dejov a javov súvisiacich s prevádzkou zariadení, odborné otázky súvisiace s obsluhou, údržbou a opravou daného zariadenia a podobne. Častou úlohou znalca je aj len zachytenie a zdokumentovania technického stavu a vlastností elektrického zariadenia v nejakom časovom okamihu, pre rôzne ďalšie právne účely zadávateľa. Špecifickým okruhom možných úloh v prípade výpočtovej techniky (informačnej a komunikačnej techniky) je zaistenie, vyťaženie, záchrana dát alebo forenzná analýza počítačových systémov. Znalecká organizácia sa ale v žiadnom prípade nesmie v znaleckom úkone vyjadriť k právnym otázkam (napr. určenie osoby, ktorá spáchala trestný skutok, kto poškodil dané elektrotechnické zariadenie a pod.). V prípade znaleckého odboru Ekonómia a manažment (vo vymedzenom rozsahu úkonov ktorý zodpovedá odvetviam, v ktorých je znalecká organizácia zapísaná) ide najmä o posudzovanie najrôznejších možných účtovných, daňových a finančných problémov (napr. hodnota imania, správnosť výpočtu mzdy a odvodov, výška škody a ušlého zisku, správnosť výpočtu daňových povinností, správnosť výsledku inventúry, výška pohľadávok a pod.) vzniknutých medzi zainteresovanými stranami, alebo aj na účely trestného stíhania (napr. krátenie dane, krátenie veriteľa a pod.). Pre znalecký odbor Ekonomika a riadenie podnikov je hlavnou oblasťou stanovenie hodnoty podniku (spoločnosti), alebo časti podniku, alebo zložky majetku a záväzkov, napríklad za účelom jeho predaja, zmeny právnej formy podniku a pod..

Aký je rozdiel medzi znaleckou organizáciou a znalcom fyzickou osobou?

- Predovšetkým znalecká organizácia je znalcom - právnickou osobou. Pre zapísanie znaleckej organizácie do zoznamu znalcov (a teda vznikom oprávnenia k činnosti), ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR je potrebné splniť kritériá požadované v § 6 zákona č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Znalecká organizácia musí najmä disponovať zákonom stanoveným počtom znalcov pre výkon činnosti v príslušnom znaleckom odbore (mininálne traja znalci pre odbor), musí byť špecializovaná na výkon znaleckej činnosti v odbore a v odvetví, ktorý je predmetom jej činnosti a musí mať materiálne vybavenie postačujúce na výkon znaleckej činnosti v tomto odbore. Výhodou znaleckej organizácie na rozdiel od znalca fyzickej osoby je najmä väčší počet expertov zúčastnených na každom znaleckom úkone organizácie a technologická základňa, čo umožňuje vykonávať aj extrémne zložité a inak časovo náročné znalecké úkony (typicky oblasť informačných technológií), ktorých reálne zvládnutie len samostatným znalcom (fyzickou osobou) v spravidla výrazne obmedzenom časovom intervale, je prakticky nemožné. Ďalšou výhodou znaleckej organizácie je možnosť pôsobiť aj v interdisciplinárnom priestore výkonu expertných činností.

Aké základné predpisy upravujú znaleckú činnosť?

- zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 490/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z. z. o znalcoch., tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 492/2004 Z .z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
- inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR č. 7/2009 z 25.3.2009 upravujúca organizáciu a riadenie znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti.

Kto je to znalec?

- Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), ktorá je zapísaná v zozname znalcov alebo nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca podľa § 15 zákona (V konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci možno ustanoviť za znalca, aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname, ak s ustanovením súhlasí a v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi).

Aké sú identifikačné znaky znalca?

- Znalec zapísaný v zozname znalcov ministerstva spravodlivosti SR pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku s priemerom 36 mm a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby preukazuje (vzory nájdete v prílohe k zákonu č. 382/2004 Z. z. VZN). V mene znaleckej organizácie sa preukazom preukazuje osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti organizácie. Oprávnená osoba je zadávateľ a každý, kto poskytuje súčinnosť znalcovi podľa § 2 ods. 6 písm. b) zákona.
- Zoznam znalcov obsahuje zákonom stanovené údaje o znalcoch a je verejne dostupný prostredníctvom portálu JASPI MSSR (Jednotný automatizovaný systém právnych informácií), ktorý prevádzkuje ministerstvo spravodlivosti SR.

Čo je znalecká činnosť a znalecký úkon?

- Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Čo je znalecký posudok?

- Znalecký posudok je najčastejší znalecký úkon. Znalecký posudok možno podať písomne a v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci aj ústne do zápisnice.
- Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje
a) titulnú stranu,
b) úvod,
c) posudok,
d) záver,
e) prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku,
f) znaleckú doložku.

Aké sú hlavné zásady výkonu znaleckej činnosti?

- Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť
a) osobne, ak ide o fyzickú osobu,
b) riadne a v určenej lehote,
c) účelne, hospodárne a
d) nestranne.
- Pri vypracúvaní znaleckých posudkov znalec postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a inštrukcií ministerstva spravodlivosti SR.
- Znalec je oprávnený pri vykonávaní úkonu znaleckej činnosti pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru. Opodstatnenosť pribratia konzultanta musí v úkone znaleckej činnosti odôvodniť. Zodpovednosť znalca za obsah úkonu znaleckej činnosti tým nie je dotknutá.
- Zadávateľ je oprávnený pred vykonaním úkonu znaleckej činnosti prekonzultovať so znalcom znalecké otázky, prerokovať uplatnenie nároku na preddavok znalečného a možnosti znalca vykonať úkon znaleckej činnosti v požadovanej lehote.
- Znalec je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom spravodlivosti alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak. Táto povinnosť trvá aj po vyčiarknutí znalca zo zoznamu znalcov alebo pozastavení výkonu znaleckej činnosti.

Kedy nesmie znalec vykonať úkon?

- Znalec zapísaný v zozname znalcov nesmie vykonať úkon v odbore alebo odvetví, v ktorom nie je zapísaný.
- Znalec je z vykonania úkonu vylúčený, ak možno mať pre jeho pomer k veci, k zadávateľovi alebo k inej osobe, ktorej sa úkon týka, pochybnosť o jeho nezaujatosti. Len čo sa znalec dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, bezodkladne to oznámi zadávateľovi.
- Znalec zapísaný v zozname znalcov nesmie vykonávať činnosť, ak nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom znaleckej činnosti. Zákonom stanovený limit poistného plnenia za jednú poistnú udalosť je najmenej vo výške 33 193 eur.

Akú cenu za znalecký úkon zaplatím?

- Informácie nájdete v časti Cenník služieb.

Kto vykonáva dohľad nad znaleckou činnosťou?

- Dohľad nad znaleckou činnosťou vykonáva v zmysle § 29 zákona č. 382/2004 Z. z. VZN Ministerstvo spravodlivosti SR. Ministerstvo spravodlivosti tiež podľa § 31 zákona č. 382/2004 Z. z. VZN vybavuje sťažnosti na znalcov pri výkone znaleckej činnosti okrem sťažností na ich postup v konaní.

Aké ďalšie predpisy súvisia s činnosťou znalca?

Sú to napríklad:
- zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (predpis účinný do 30. 6. 2016),
- zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,
- zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok,
- zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,
- zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov
a samozrejme mnoho ďalších predpisov.

Môžete nám poskytnúť zoznam referencií?

- Znalec je v súlade s § 13 zák. č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak. Z uvedeného právneho dôvodu nie je možné priamo poskytnúť menovitý zoznam referencií, alebo našich klientov. Zároveň naša znalecká organizácia v súlade s prijatou Politikou informačnej bezpečnosti EII garantuje svojim klientom diskrétnosť a vysoký stupeň bezpečnosti informácií. Vo všeobecnosti platí, že dominantnou časťou zadávateľov znaleckých úkonov pre znaleckú organizáciu sú orgány verejnej moci, ústredné orgány štátnej správy a iné štátne i neštátne (verejnoprávne a samosprávne) inštitúcie. Ďalšou časťou našich klientov je korporátny sektor, alebo privátny sektor (individuálny klienti). Aplikačné spektrum vykonávaných znaleckých úkonov zahŕňa počnúc forenzným skúmaním výpočtovej techniky a analýzy digitálnych dôkazov v trestnom konaní, cez posudzovanie rôznych cenových, kvalitatívnych technických a prevádzkových atribútov informačných systémov a informačných technológií až po znalecké hodnotenie bezpečnosti najrôznejších informačných systémov používaných v privátnej sfére alebo rôznych oblastiach verejného života (upravených v osobitných predpisoch). Úkony v odvetviach silnoprúdovej elektrotechniky zahŕňajú najmä stanovenie všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení (alebo tiež škody) a posudzovanie technických vlastností, alebo technického stavu najrôznejších zariadení. V ekonomických odboroch našej znaleckej činnosti úkony zahŕňajú najmä posudzovanie najrôznejších finančných atribútov a hodnôt pre právne účely zadávateľov úkonu.

Čo dodať na záver?

- Na záver, pre pobavenie Vám ešte dávame do pozornosti text s brilantným postrehom o znalcoch od Jaroslava Haška -  Něco o soudních znalcích . Text bol uverejnený v Práve lidu 23/96 dňa 7. 4. 1914.

Monday the 23rd. Copyright © 2013 - 2018 EII, s. r. o., Web designed by MOCCO, s.r.o.. Free Joomla 3.1 Templates by FreeTemplateSpot