click here

V oblasti elektrotechniky (a elektroniky) je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu vymedzená v inštrukcii Ministerstva spravodlivosti SR č. 7/2009 z 25.3.2009, nasledovne:

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 01 00 Elektro-energetické stroje a zariadenia
cit. z inštrukcie č. 7/2009 "Elektroenergetické stroje a zariadenia – na účely inštrukcie sú zariadenia, ktoré pre svoju činnosť v súlade s technickou a sprievodnou dokumentáciou nevyhnutne využívajú elektrickú energiu v akejkoľvek forme."

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 02 00 Elektronika
cit. z inštrukcie č. 7/2009 "Elektronika – na účely tejto inštrukcie sú zariadenia, ktoré pre svoju činnosť v súlade so sprievodnou a technickou dokumentáciou nevyhnutne využívajú elektrickú energiu v rozsahu do hranice bezpečných napätí definovaných osobitným predpisom."

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 05 00 Robotické a mechatronické systémy
cit. z inštrukcie č. 7/2009 "Robotické a mechatronické systémy - na účely tejto inštrukcie je to odvetvie skúmajúce procesy a zariadenia súvisiace s riadením technologických procesov, technologických zariadení a systémov využívajúcich na svoju činnosť elektrickú energiu v akejkoľvek forme."

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 07 00 Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
cit. z inštrukcie č. 7/2009 "Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky – na účely inštrukcie ide o znalecké odvetvie zahrňujúce stanovenie hodnoty elektrických  a elektronických zariadení všetkých druhov."

 

V praxi, predmetom znaleckého úkonu môže byť napríklad:
- otázky stanovenia príčin havárií rôznych elektrotechnických zariadení;

- otázky stanovenia hodnoty elektrotechnických a elektronických zariadení (elektroniky), alebo stanovenia škôd vzniknutých na zariadeniach;
- otázky súvisiace s technickým stavom a prevádzkou daného elektrotechnického zariadenia a/alebo elektroniky;

- otázky zistenia príčin disfunkcií či defektov rôznych elektrotechnických zariadení a elektroniky (napr. na účely reklamácie);
- otázky preskúmania dejov a javov súvisiacich s prevádzkou daného zariadenia;
- odborné otázky súvisiace s obsluhou, údržbou a opravou daného zariadenia;

- zachytenie a zdokumentovania technického stavu, alebo špecifických vlastností elektrotechnického zariadenia, alebo elektroniky, pre rôzne právne účely zadávateľa;

- metodické odborné posúdenie dodržiavania rôznych všeobecne záväzných predpisov (predovšetkým technických predpisov a technických noriem) v súvislosti s daným druhom elektrotechnických zariadení a elektroniky.

 

Monday the 23rd. Copyright © 2013 - 2018 EII, s. r. o., Web designed by MOCCO, s.r.o.. Free Joomla 3.1 Templates by FreeTemplateSpot