click here

V oblasti informačných technológií je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu vymedzená v inštrukcii Ministerstva spravodlivosti SR č. 7/2009 z 25.3.2009, nasledovne:

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 04 00 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
cit. z inštrukcie č. 7/2009 "Na účely tejto inštrukcie je odvetvím, ktoré skúma javy, technické zariadenia a systémy súvisiace s tvorbou elektronických informácií, ich distribúciou, uchovávaním a využívaním. Výpočtová technika sú technické prostriedky určené na akékoľvek spracovanie informácií."

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 06 00 Elektronické komunikácie
cit. z inštrukcie č. 7/2009 "Elektronické komunikácie v zmysle zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zabezpečujú výmenu alebo prenos informácií medzi konečným počtom užívateľov verejne dostupnej služby uskutočňovanej po sieťach. Znalec zapísaný v tomto odvetví posudzuje ekonomické, technické a technologické aspekty elektronických komunikačných sietí a služieb z hľadiska uplatňovania transparentných, objektívnych a nediskriminačných kritérií pre prístup, prepojenie a poskytovanie služieb, ako aj pre prístup k rádiovému frekvenčnému spektru a číslovacím zdrojom." (poznámka: zákon č. 610/2003 Z. z. bol už zrušený a od 1. 11. 2011 platí zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov)

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 08 00 Nosiče zvukových a zvukovoobrazových záznamov
cit. z inštrukcie č. 7/2009 "Posudzovanie originality a prípadne pôvodu nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov vrátane posudzovania originality a prípadne pôvodu k nosičom prislúchajúcich textových vložiek, ako aj obalov, posudzovanie originality a prípadne pôvodu zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Znalec v tomto odvetví posudzuje dve "dimenzie" nosičov: na jednej strane sa zaoberá originalitou či pôvodom hmotných substrátov (t. j. samotných nosičov, tzv. materiálnej veci), na ktorých sú zachytené predmety ochrany podľa zákona č. 618/2003 Z. z., na druhej strane sa však musí zaoberať aj originalitou a pôvodom nehmotných statkov (zvukových a zvukovo-obrazových záznamov samotných (t. j. predmetov ochrany podľa cit. zák.) - tieto sú zväčša fixované na nosičoch (napr. CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, pevný disk a pod.)." (poznámka: zákon č. 618/2003 Z. z. bol už zrušený a od 1. 1. 2016 platí zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon)

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 09 00 Počítačové programy (softvér)
cit. z inštrukcie č. 7/2009 "Znalec tohto odvetvia posudzuje splnenie požiadaviek na vyhotovenie zákazníckeho softvéru, vyjadruje sa k hodnote vytvoreného diela a môže posúdiť, či hodnota vytvoreného diela (softvéru) zodpovedá vynaloženým nákladom."

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 10 00 Bezpečnosť a ochrana informačných systémov
cit. z inštrukcie č. 7/2009 "Znalec v tomto odvetví posudzuje bezpečnostnú stránku informačných systémov, spôsob ochrany pred neoprávneným prístupom do systému, spôsob ochrany dát pred ich zneužitím alebo stratou (zálohovanie)."

 

V praxi, predmetom znaleckého úkonu v oblasti IKT (informačné a komunikačné technológie), softvéru a informačnej bezpečnosti môže byť napríklad:
- metodické odborné posúdenie dodržiavania rôznych všeobecne záväzných predpisov (predovšetkým technických predpisov, technických noriem a štandardov) v súvislosti s daným druhom IKT zariadení;
- otázky súvisiace s technickým stavom a prevádzkou daného zariadenia IKT a/alebo informačného systému;
- rôzna analytická činnosť (vrátane forenzných analýz) nad špecifickým dátovým obsahom zadávateľom určeného softvéru, informačných systémov a/alebo databázových systémov;
- posudzovanie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie podľa osobitných predpisov (§ 116 zák. č. 25/2006 Z. z. vznp. a vyhl. č. 173/2013 Z. z., resp. § 151 zák. č. 343/2015 Z. z. vznp. a vyhl. č. 132/2016 Z. z. s účinnosťou od 18. 4. 2016);
- otázky súvisiace s hodnotou softvéru (a/alebo informačného systému);
- otázky technického posúdenia rozsahu a kvality plnenia zmluvných (sporových) strán (odberateľ - dodávateľ) v oblasti IKT, softvéru a informačnej bezpečnosti;

- otázky súvisiace s ochranou dát (a/alebo všeobecne informačných aktív) a ochranou osobných údajov (zák. č. 122/2013 Z. z.);
- posudzovanie elektronických systémov zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov podľa osobitných predpisov (zák. č. 275/2006 Z. z. vznp.);
- otázky zistenia príčin disfunkcií či defektov rôznych IKT zariadení/softvéru/informačných systémov;
- otázky preskúmania dejov a javov súvisiacich s prevádzkou daného zariadenia;
- odborné otázky súvisiace s obsluhou, údržbou a opravou daného zariadenia;
- otázky narušenia stavu bezpečnosti IKT, prieniku do informačných systémov, zneužitia informácií a podobne;
- stanovenie škôd spôsobených počítačovou kriminalitou (nelegálny softvér a multimediálny obsah, analýza výpočtovej techniky, záchrana a vyťažovanie dát zo zaistenej techniky a podobne);
- zachytenie a zdokumentovania technického stavu, vlastností či informačného obsahu zariadení IKT v nejakom časovom okamihu, pre rôzne právne účely zadávateľa.

Monday the 23rd. Copyright © 2013 - 2018 EII, s. r. o., Web designed by MOCCO, s.r.o.. Free Joomla 3.1 Templates by FreeTemplateSpot