click here

V oblasti oceňovania a hodnotenia podnikov je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu vymedzená v inštrukcii Ministerstva spravodlivosti SR č. 7/2009 z 25.3.2009, nasledovne:

 

Odbor 51 00 00 Ekonomika a riadenie podnikov - Odvetvie 51 01 01 Oceňovanie a hodnotenie podnikov
cit. z inštrukcie č. 7/2009 "Znalec - právnická osoba v znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov - je oprávnená vykonávať znaleckú činnosť v tomto znaleckom odbore po splnení predpokladov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Hlavnou náplňou činnosti znalca právnickej osoby oprávnenej vykonávať znaleckú činnosť v znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov je odhad všeobecnej hodnoty podniku ako celku alebo časti podniku, a tiež zložiek majetku podniku v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Znalecký odbor Ekonomika a riadenie podnikov po obsahovej stránke zahŕňa najmä: vedecké metódy stanovenia hodnoty majetku podniku, stanovenie výšky ušlého zisku, ekonomicko-finančné analýzy, posúdenie konkurenčnej schopnosti podniku s dôrazom na činnosť podniku vo všetkých fázach jeho reprodukčného a životného cyklu, stratégie podniku so zohľadnením vývojových tendencií príslušných odvetví národného hospodárstva, oceňovanie synergií (prírastky výnosov, zníženie rizika) a súhrnné oceňovanie synergií. Znalec (právnická osoba) zapísaný v tomto odbore je oprávnený stanoviť hodnotu aj tých predmetov priemyselných práv, ktoré sú zložkami majetku (ochranné známky, know-how). Ohodnotenie sa môže vykonať po definovaní podstaty predmetu priemyselného vlastníctva znalcom z odboru Priemyselné vlastníctvo.

 

Pôsobnosť znalca - právnickej osoby vychádza z požiadaviek zadávateľa, t. j. fyzickej osoby, právnickej osoby a orgánov verejnej moci."

 

V praxi, predmetom znaleckého úkonu v tejto oblasti môže byť napríklad:

Znalecké posudky v rôznych obchodných situáciách
- stanovenie hodnoty spoločnosti, časti spoločnosti alebo zložky majetku a záväzkov;
- stanovenie hodnoty akcií alebo podielu v spoločnosti;
- predaj podniku alebo jeho samostatnej časti podniku (§ 476 Obchodného zákonníka);
- ohodnotenie podniku, časti podniku alebo zložiek majetku pre účely nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti (§ 59 ods. 3 Obchodného zákonníka);

- zmena právnej formy spoločnosti, napr. z s.r.o. na a.s. (§ 69b Obchodného zákonníka);
- ohodnotenie majetku pri jeho nadobudnutí v rámci transakcie medzi spriaznenými osobami (§ 59a Obchodného zákonníka);
- precenenie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov spoločnosti zanikajúcej bez likvidácie (§ 69 Obchodného zákonníka);
- likvidácia spoločnosti (§ 70 Obchodného zákonníka);
- zvýšenie kapitálu a vydanie podielových listov;

- splynutie a zlúčenie spoločnosti, fúzie a akvizície;

- prijatie a vystúpenie spoločníkov;

- delenie spoločností;

- ohodnotenie majetku pre účel zriadenia záložného práva pri získavaní bankových úverov;

- kapitalizácia pôžičiek majiteľa svojej firme;

- stanovenie hodnoty pohľadávky, napr. z dôvodu realizácie nepeňažného vkladu a ďalšie;

Znalecké posudky v rámci rôznych konaní a sporov
- znalecké posudky v súdnych sporoch (napr. vyčíslenie skutočnej škody, ušlého zisku);
- znalecké posudky v trestnom konaní (napr. poškodzovanie veriteľa);
- znalecké posudky v exekučnom konaní;
- znalecké posudky v konkurznom konaní, pri likvidácii a reštrukturalizácii spoločnosti;

- znalecké posudky v občianskoprávnom konaní (napr. delenie majetku spoločností alebo manželov pri riešení sporov, dedičské konanie) a ďalšie;

Rôzne ďalšie situácie a úkony

- hodnotenie investičných projektov, finančných plánov  a podnikateľských plánov;

- finančno-ekonomické analýzy;

- posúdenie finančnej situácie spoločnosti a ďalšie.

Monday the 23rd. Copyright © 2013 - 2018 EII, s. r. o., Web designed by MOCCO, s.r.o.. Free Joomla 3.1 Templates by FreeTemplateSpot